offentlig miljö bostäder kyrkor skolor färgsättning design
Kv Vapenhuset
Planförslag för byggnation av nya radhus i Kv Vapenhuset i Solna. Projektet tog sin början i en gemensam vilja från markägaren och från Solna stad att i kvarteret tillskapa bostäder i detta centrumnära läge i Solna. Den omkringliggande bebyggelsemiljön utgör riksintresse för kultur-minnesvården och att bygga nya bostäder här ställer därför särskilda krav på gestaltning och anpassning till den befintliga miljön.

UTGÅNGSPUNKTER
-Den omfattande och outnyttjade byggrätten för allmänt ändamål, ska i ny detaljplan ersättas av mindre byggrätter för bostadshus med bibehållande av större delen av den fria grönytan mitt i kvarteret samt ett grönt stråk genom kvarteret.
-I gällande översiktsplan fastställd år 2006 stadgas att markanvändning skall vara huvudsakligen bostäder samt bostadsanknuten service och grönska.
-Riksintressets kulturhistoriska värden skall säkras.
-Arrendebostaden får rivas om det stärker platsens värden.

Skissarbete påbörjat 2010
Tallius Myhrman Arkitekter AB • Primusgatan 94, 112 67 Stockholm  • tele 08-25 75 02 • info[at]talliusmyhrman.se